Tukt og manufakturhuset i Bergen etter J.J. Reichborns teikning i 1768 BerGIS

Meldingar

1.04.2017: Kartportalen BerGIS er overført til ny infrastruktur.

Nyttige lenker

Centre for Urban History

Dansk center for byhistorie

Vil du skrive masteroppgåve i byhistorie? Les meir

Andre bylandskap

-Dansk Center for Byhistorie

-Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der Neuzeit
--Alt. lenke

A Vision of Britain 1801 and 2001

 

Partnarar

UNI Computing, CLU tidlegare Aksis

Statsarkivet i Bergen

Etat for plan og geodata og Byarkivet

UBB Spesialsamlingen

 

BerGIS - Kartportalen til fortida

Med kartportalen kan du finne opplysningar om hus, grunn og folk i Bergen frå 1686 til byrjinga av 1900-talet.

Kartportalen er ein geografisk inngang til eigedomsregister, grunnbøker, kyrkjebøker, branntakstar og folketeljingar. Gjennom ulike kjelder kan du følgje ein bustad (tomtegrunn) og dei som budde der i perioden 1686 til 1906.

Gå til Kartportalen

Kartportalen BerGIS er eit Historisk Geografisk InformasjonsSystem (HGIS). Kjernen i kartportalen er digitalisering (vektorisering) av eigedomskart for Bergen per 1888. Dette eigedomskartet viser tomter og tomtegrenser og er supplert med eldre og nyare kart. Vektoriseringa omfattar først og fremst tomteomriss, sentrale bygningar og plassar og adressepunkt i siste halvdel av 1800-talet. Både tomter og adressepunkt er knytt til digitalisering av historiske eigedomsregister. I kartportalen er tre eigedomsregister digitalisert ved transkripsjon, i retrospektiv rekkjefølgje: Matrikkelen for Bergen 1887 (gateadresser), rodematrikkelen (rode og nummer) for Bergen 1778-1887 og to grunnleigeprotokollar, grunnboka 1686 og 1753. Mange historiske kjelder har adresseinformasjon. Dette gjeld folketeljingar, kyrkjebøker, skattelister og brann- og verditakstar og mange av desse kjeldene er digitalisert i Digialarkivet. I kartportalen er digitale data kopla til kartet ved programmering og automatisk lenking av adresseinformasjon. Dette har gjort det mogeleg at kartportalen representerer ca. 300 000 person-hendingar i Bergen med vekt på perioden 1775−1910.

BerGIS var også del av by- og urbanhistoriske forskingsprosjekt ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Bysamfunns fysiske og geografiske utstrekning, byrommet og bylandskapet er i stadig endring. Vi - Geir Atle Ersland og Arne Solli - er særleg opptekne av dei topografiske, morfologiske og sosiale endringane over tid i bysamfunn. Vi prøver å tilføre ny historisk kunnskap om bysamfunn ved bruk av komparative perspektiv der ein kombinerer romleg variasjon, endring over tid, kart og ny teknologi. Fleire hovud- og masterstudenter i historie har ytt viktige bidrag innafor desse pespektiva og tilnærmingane. For meir informasjon om forskingsbidrag, masteroppgåver, bøker og artiklarultat bruk lenkene (menyval) for publikasjonar og litteratur.

English? Please send an email to Arne Solli


Sist oppdatert: 06.03.2017
Arne Solli