Tukt og manufakturhuset i Bergen etter J.J. Reichborns teikning i 1768 BerGIS

Meldingar

1.04.2017: Kartportalen BerGIS er overført til ny infrastruktur.

Nyttige lenker

Centre for Urban History

Dansk center for byhistorie

Vil du skrive masteroppgåve i byhistorie? Les meir

Andre bylandskap

-Dansk Center for Byhistorie

-Städtesystem und Urbanisierung im Ostseeraum in der Neuzeit
--Alt. lenke

A Vision of Britain 1801 and 2001

 

Partnarar

UNI Computing, CLU tidlegare Aksis

Statsarkivet i Bergen

Etat for plan og geodata og Byarkivet

UBB Spesialsamlingen

 

Samarbeidspartnarar

Prosjektet BerGIS (2005-2008) fekk ein "tjuvstart" ved at tilsette ved UiB, statlege og kommunale etatar stillte til rådvelde både materiale og kunnskap.

Arkivverket.

Statsarkivet i Bergen (lenke) og Digitalarkivet lenke har vore særs velvillige til å stille digitalisert kjeldemateriale til rådvelde for prosjektet. Kontaktperson: Statsarkivar Yngve Nedrebø

Bergen byarkiv har fotografert Undersøgningsforretningen 1772-1777 (ACK1772). Denne kjelda er særs viktig for prosjektet sidan den er del av etablering av rodesystemet (adresse- og matrikkelsystem) for Bergen by. Kontaktperson: Byarkivar Arne Skivenes.

Bergen kommune, ved Etat for plan og geodata (lenke) har gitt prosjektet tilgang til digitalisert kartmateriale av høg kvalitet. Dette gav prosjektet ein "jumpstart". Oppmålingsavdelinga har også gitt oss teknisk støtte og nødvendig opplæring i bruk av geodata som dei har levert til oss. Opppmålingsavdelingen har ein lang tradisjon for nytten av historisk data, kunnskap og innsikt. Oppmålingssjef kring 1930, ø.W. Grimnes, la ned eit omfattande arbeid for å etablere kart og register for historiske data om bygrunn. Kontaktperson: Endre Leivestad

Universitetet i Bergen

 • IT-avdelingenIT-avdelingen drifter dei web-baserte tenestene vi har utvikla og databasane med geografiske data (lenke). Kontaktpersonar: Terje Hidle og Roger Foss
 • UBB Spesialsamlingen Spesialsamlinga ved UB har ei rekkje kart og grunnbrev som er nytta i prosjektet. Kontaktperson: Bjørn Bagge
 • Tidlegare Aksis, no Uni Computing CLU. Aksis ved Tone Merete Bruvik (pr. 2017 tilsett i Arkivverket) utvikla og implementerte den XML-baserte kjeldepubliseringa i Bergis-prosjektet. Aksis utvikla kode-skjema og stylesheet (presentasjonsformat). I 2013 vart alle desse programrutinene omskrivne til php og videreutvikla av Arne Solli.
 • Institutt for Informatikk Samarbeid om utvikling av 3D-modellar gjennom kursa INF219 og INF252. Institutt for informatikk, visualiseringsgruppen. Kontaktperson: Johannes Kehrer

 • Geografisk institutt, UiB Opplæring og teknisk støtte. Kontaktperson: Anne Lucas
 • Institutt for geovitenskap, UiB Opplæring og teknisk støtte.

  Andre forskingsinstitusjonar

  CMH, Centre for Metropolitan History
  Centre for Metropolitan History ved Institute of Historical Research i London. Kontaktperson: Derek Keene
  The Urban Morphology Research Group
  Kontaktperson: Terry Slater


 • Sist oppdatert: 6.12.2016
  Arne Solli